การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของไทย

ปี2016-09
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์

ที่มา : เนื้อหาบทที่ 2 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์” โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี คุณธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ และคุณธิปไตร แสละวงศ์ เสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มีนาคม 2557