กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย

ปี2016-08
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร, บุญวรา สุมะโน, อิสร์กุล อุณหเกตุ, จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ธนภัทร ชาตินักรบ