การประชุมระดมความคิดเห็น “เมืองกับการจัดการน้ำ”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2016-11-03
สถานที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ


เอกสารประกอบ

เรื่อง “ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในเมืองกับการจัดการการใช้ที่ดินและน้ำ”
โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Download (PDF, 6MB)

เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมือง”: มุมมองเชิงสถาบันและกฎหมาย
โดย ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 149KB)

เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมือง”: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์
โดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Download (PDF, 849KB)