tdri logo
ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 ธันวาคม 2016
ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง “โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา, มาเรียม กรีมี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด