ถอดบทเรียนโอกาสทุจริตและความเสียหายจากนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ด

ปี2016-10
ผู้เขียนสมเกียรติ เรืองจันทร์ (สรุปเบื้องต้น)

ที่มา: โครงการวิจัยเรื่อง “การทุจริตกรณีการศึกษา: โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด” โดย อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, กัมพล ปั้นตะกั่ว, ชมพูนุช นันทจิต, ดนพ อรุณคง, จิรัฐ เจนพึ่งพร