ถอดบทเรียนโอกาสทุจริตและความเสียหายจากนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ด

ปี2016-10
ผู้เขียนสมเกียรติ เรืองจันทร์ (สรุปเบื้องต้น)

ที่มา : โครงการวิจัยเรื่อง “การทุจริตกรณีการศึกษา: โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด” โดย อัมมาร สยามวาลา นิพนธ์ พัวพงศกร กัมพล ปั้นตะกั่ว ชมพูนุช นันทจิต ดนพ อรุณคง และจิรัฐ เจนพึ่งพร เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

บรรณาธิการที่ปรึกษา นิพนธ์ พัวพงศกร