แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้ สำหรับประเทศไทย

ปี2015-01
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, ณัฎฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี

ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพสธ.)