การศึกษาประโยชน์ของการค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน แต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank)

ที่มา : เรียบเรียงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาประโยชน์การค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน แต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank) เสนอต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อเดือนเมษายน 2559 จัดทำโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร. สมชัย จิตสุชน ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์ นางสาววีรวัลย์ ไพบูลย์จิตอารี นางสาวนิภา ศรีอนันต์ นายยศ วัชระคุปต์ นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นายธิปไตร แสละวงศ์ และนายฉัตร คำแสง