การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

ที่มา : บทสรุปผู้บริหารของรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ. โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ คุณวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี คุณธารทิพย์ ศรีสวุรรณเกศ และคุณพรชัย ฬิลหาเวสส เสนอต่อสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, กุมภาพันธ์ 2556 (เผยแพร่ครั้งแรก พฤศจิกายน 2558)