การอนุญาตหรือรับแจ้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์