2017_07_การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการให้บริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง_อุดรธานี