โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ ทีดีอาร์ไอ: การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า

ในการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนคุณภาพดีมักถูกมองเป็นเพียงกรณียกเว้นของระบบการศึกษา ไม่ใช่ส่วนสาคัญของการปฏิรูป ส่วนหนึ่งเพราะบางฝ่ายมองว่าโรงเรียนมีปัญหาและบริบทแตกต่างกัน วิธีการของโรงเรียนหนึ่งไม่อาจประยุกต์ใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศได้ และบางฝ่ายมองว่าการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบควรต้องเริ่มต้นจากการยกเครื่องโครงสร้างการบริหารและกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งน่าจะทาให้ครูและโรงเรียนทั้งหมดปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน

แต่ในความเป็นจริง โรงเรียนคุณภาพดีน่าจะสามารถขยายผลสู่วงกว้างได้ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวทั้งประเทศ เพราะโรงเรียนคุณภาพดีมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโรงเรียนอื่นสามารถเลือกเรียนรู้และประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนได้ ขณะที่การเน้นบริบทเฉพาะของตนอย่างสุดโต่งจะทาให้ไม่เกิดการเรียนรู้ภายในระบบการศึกษา

“การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า” โดย  ศุภณัฎฐ์  ศศิวุฒิวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ เป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดผลการศึกษาเรื่องการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี โดยสำรวจโอกาสและอุปสรรคในการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในระบบการศึกษาไทย พร้อมทั้งถอดบทเรียนประสบการณ์การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในต่างประเทศ และปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและภาคีต่างๆ ที่ควรพิจารณา เพื่อทำให้ ‘การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี’ ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้จริง

Download (PDF, 1.89MB)