TDRI Factsheet 46: เมื่อคุณภาพของการรับฟังความเห็นมีความหมาย

การแก้ไข และปรับปรุงกฎหมายทุกฉบับ ต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน แต่การจัด ‘กระบวนการรับฟัง’ ที่ไม่มีคุณภาพ ก็ไม่เกิดประโยชน์ และทำให้เสียงของประชาชนไร้ความหมาย

TDRI Factsheet 46: “เมื่อคุณภาพของการรับฟังความเห็นมีความหมาย” เสนอแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายใดๆ เกิดประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น