Digital Transformation: โอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศไทย

จัดโดยFriedrich Ebert Stiftung Thailand (FES), ทีดีอาร์ไอ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่2017-09-09
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


คลิก ลงทะเบียนร่วมงาน

** ตั้งแต่วันนี้ – 7 ก.ย. **