การประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในโครงการ “ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน” คณะผู้วิจัยประกอบด้วย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, และ ธิปไตร แสละวงศ์, สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เมษายน 2558
Download