รูปแบบและการดำเนินงานของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

ที่มา : เรียบเรียงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย ” โดย รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, ณัฎฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม และ ทิพวัลย์ แก้วมีศรี สนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวล้อม, มกราคม 2558 การศึกษาเรื่องกระบวนการให้เกิดพันธบัตรป่าไม้ในประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไป เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย