โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ

โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ ประกอบด้วยผลการศึกษาทั้งหมด 9 เรื่อง แบ่งเป็น 9 เล่ม และข้อเสนอแนวทาง (Roadmap) การปฏิรูปสื่อเพื่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ (คลิกที่ภาพปกเพื่อดาวน์โหลดรายงานวิจัย)

เล่มที่ 1 “วิวัฒนาการ และสถานภาพปัจจุบันของสื่อ โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New Media), วิวัฒนาการเทคโนโลยีของสื่อ”

เล่มที่ 2 “สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสื่อไทย”

เล่มที่ 3 “การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ โทรทัศน์”

เล่มที่ 4 “การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อหนังสือพิมพ์”

เล่มที่ 5 “การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อใหม่ (New Media)”

เล่มที่ 6 “กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน”

เล่มที่ 7 “กลไกการกำกับดูแลตนเอง”

เล่มที่ 8 “สื่อสาธารณะ”

เล่มที่ 9 สื่อภาคประชาชน

ข้อเสนอแนวทาง (Roadmap) การปฏิรูปสื่อเพื่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม