วิเคราะห์ปัญหาราคายางพาราและมายาคติต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง