แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย

หน่วยงานสภาพัฒน์ x TDRI
วันที่2018-01-16
สถานที่โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการสัมมนา 

“แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย”

16 มกราคม 2561

ช่วงนำเสนอผลวิจัย

ช่วงอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

เทปบันทึกการเสวนา

ตอนที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยหลังเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 2 การลดภาษีภายใต้ AEC, มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff measures) และการลงทุนภาคเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

ตอนที่ 3 ผลกระทบทางสังคมภายหลังเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 4 ช่วงอภิปราย