บทวิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส่วนรวม พ.ศ. …. (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560)

Download