การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในการพัฒนาขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย

Download