การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในการพัฒนาขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย

ที่มา : รายงานวิจัยโครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2558

Download