Factsheet 47: เดินเข้าป่า…อนุรักษ์ไทย สำรวจงบเท่าไหร่ ใครดูแล?

ทีดีอาร์ไอชวนเดินเข้าป่า…
สำรวจป่าอนุรักษ์ไทย พบงบประมาณจัดการดูแลไม่สมดุล บางพื้นที่ขนาดกลางและใหญ่มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและงบเฉลี่ยต่ำกว่าพื้นที่ขนาดเล็ก (คำนวณค่าเฉลี่ยจากจำนวนตัวอย่าง 79 แห่ง)

เสนอเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเหมาะสม และหามาตรการหรือกลวิธีให้พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้สามารถสร้างหรือมีระบบการเงินการคลังของตนเองได้ ติดตามใน Factsheet 47: เดินเข้าป่า…อนุรักษ์ไทย สำรวจงบเท่าไหร่ ใครดูแล (จากงานวิจัย การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์: กรณีเขตผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่)

อ่านเพิ่มเติมในรายงานทีดีอาร์ไอ เรื่องกลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดย ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่