การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ที่มา : บทสรุปผู้บริหารในรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน: การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ” โดย ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร หัวหน้าโครงการ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ นักวิจัยประกอบด้วย นิศากร เลิศพัชรานนท์ พีรยุทธ บุญถึง ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ นที ธรรมพัฒน์พงศ์ และ วิไลลักษณ์ ภูลี ผู้ช่วยนักวิจัย โดยมีศิราภรณ์ ธูปเทียน เป็นเลขานุการและผู้ประสานงาน รายงานฉบับสมบูรณ์นำเสนอต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อสิงหาคม 2558

บรรณาธิการ บุญวรา สุมะโน

Download