การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยเรื่องปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจรีไซเคิลขยะ โดย คุณทิพวัลย์ แก้วมีศรี และ ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อกันยายน 2559

Download