การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ

ที่มา : เรียบเรียงจากรายงานเรื่อง “การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ฉบับปรับปรุง โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร ดร.ศิวาพร ฟองทอง นางสาวพัชรี บำรุงธรรม นายยศ วัชระคุปต์ นาวสาวรัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์ นายชยดล ล้อมทอง นางสาว พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์ และนายพสิษฐ์ พัจนา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิร๊อกเกอะเฟลเลอร์, สิงหาคม 2558

บรรณาธิการ พสิษฐ์ พัจนา