กฎหมายต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย

ที่มา : เรียบเรียงจากเนื้อหาบทที่ 5 ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ประมวลองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน” โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ฉัตร คำแสง, ศิราภรณ์ ธูปเทียน, บุญวรา สุมะโน และณัชพล ประดิษฐเพชรา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มิถุนายน 2560

บรรณาธิการ ธิปไตร แสละวงศ์

Download