ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม

ที่มา : บทสรุปผู้บริหาร รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) “โครงการศึกษา รูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model)” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร และคณะวิจัยของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2560

บรรณาธิการ บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร

Download