การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการศึกษา โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา, โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, เสนอต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, มีนาคม 2560

บรรณาธิการ วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี

Download