TDRI Factsheet 48: ผู้สูงอายุรวมกันเราอยู่ แยกกันเราเฉา

ในขณะที่ไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หลายภาคส่วนได้สร้างกลไกต่างๆ เตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย แต่ด้านหนึ่งผู้สูงอายุไม่ได้เพียงผู้รอรับการสงเคราะห์ความช่วยเหลือเท่านั้น เพราะสามารถเป็นผู้ให้กับชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองได้

ชมรมผู้สูงวัยจึงเป็นอีกกลไกที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาตัวเองร่วมไปกับการพัฒนาชุมชน สร้างความใกล้ชิดให้ผู้สูงอายุด้วยกันและคนในชุมชน เกิดขึ้นกว่า 2 หมื่นชมรมทั่วประเทศ และมีหลายชมรมที่ประสบความสำเร็จ ช่วยลดภาวะพึ่งพิง สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับคนในชุมชน

factsheet 48: “ผู้สูงอายุรวมกันเราอยู่ แยกกันเราเฉา” สรุปปัจจัยที่ทำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาชมรมทั้งด้านทัศนคติต่อผู้สูงวัย บทบาทของแกนนำชมรม การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน