การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด

วันที่2018-08-08
สถานที่หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน

เอกสารประกอบและเทปบันทึกภาพย้อนหลัง

นำเสนอสรุปผลการสังเคราะห์ และการอภิปราย

ช่วงนำเสนอการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำของประเทศไทยในอนาคต

ช่วงนำเสนอการวิเคราะห์การใช้น้ำของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ มาก-น้อย เพียงใด

ช่วงนำเสนอการจัดสรรน้ำด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์