TDRI Factsheet 49: ” ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น “

ขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นขยะที่ต้องได้รับการกำจัดในโรงงานที่มีเทคโนโลยีกำจัดขยะที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เพราะขยะเหล่านี้เต็มไปด้วยสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ปัญหาการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีกลับยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

โรงงานกำจัดขยะพิษในไทยที่มีใบอนุญาตกำจัดขยะพิษมีอยู่น้อยราย จึงทำให้ราคาของการบริการกำจัดขยะพิษสูง เปิดช่องให้เกิดการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีที่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

TDRI Factsheet 49: ” ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น ” เสนอแนวทางการจัดการขยะพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะในระบบแบบครบวงจร