ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

ที่มา : การอภิปรายในหัวข้อปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมอภิปรายโดยคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561 เรื่อง “ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สรุป เรียบเรียง และเพิ่มเติมข้อมูลโดย ธิปไตร แสละวงศ์

Download (PDF, 338KB)