โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC)_resize