โครงการศึกษาการพัฒนากำลังคนด้Œานดิจิทัล (Digital Manpower) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้‡าหมาย (S-Curve)