ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

ที่มา : การสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอประจำปี 2561 เรื่อง “ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี” วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เปิดเรื่อง: อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วน โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สรุปโดย กิตติพัฒน์ บัวอุบล, กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์, ชวน หวังสุนทรชัย

ปรับโมเดลการพัฒนาประเทศให้โตได้ในความปั่นป่วน โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
สรุปโดย ชาคร เลิศนิทัศน์, กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์, ชวน หวังสุนทรชัย

ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่ โดย คุณณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และ คุณเทียนธันย์ ณีศะนันท์
สรุปโดย กชกร ความเจริญ

การปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน โดย รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร
สรุปโดย พสิษฐ์ พัจนา

ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณเทียนสว่าง ธรรมวนิช ร่วมนำเสนอโดย คุณรพี สุจริตกุล
สรุป เรียบเรียง และเพิ่มเติมข้อมูลโดย ธิปไตร แสละวงศ์

การอภิปราย “ทางเลือก-ทางรอดประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี ร่วมอภิปรายโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คุณเรืองโรจน์ พูนผล และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน
สรุปประเด็นการอภิปรายโดย ศุภชัย สมผล, ภัทรพล ยุทธศักดิ์นุกูล, สรัลชนา ธิติสวรรค์, กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์, ชวน หวังสุนทรชัย