แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน

ทราบกันดีว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศและระดับโลก มาอย่างยาวนาน เพื่อสำรวจว่าวันนี้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจปัญหานี้ มากน้อยแค่ไหน ผลคำตอบที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการปรับตัวรับมือและอยู่กับสภาพความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จึงเชิญชวนทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม ด้านล่างนี้ หรือคลิกที่นี่