เสวนา “ชวนพรรคร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก”

หน่วยงานTEP - Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาไทย
วันที่2018-12-02
สถานที่Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนรับบัตรร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย – จำนวนจำกัด)

แม้ประเทศไทยมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 20 ปีแล้ว มีการขับเคลื่อนทั้งจากบนลงล่าง (Top-down Approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น องค์กรทั้งภาคปฏิบัติและนโยบายจากหลายภาคส่วนจึงรวมตัวจัดตั้งเครือข่ายภายใต้ชื่อ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) โดยมุ่งจะทำให้ “การขับเคลื่อนจากล่างขึ้นบน” สัมฤทธิ์ผลและกระตุ้นให้เกิด “การขับเคลื่อนจากบนลงล่าง” ที่สอดคล้องกัน ผ่านการผสานพลังผู้ขับเคลื่อนด้านการศึกษาและการทำให้สังคมตระหนักรู้ถึงพลังและความสามารถในการร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษา

การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการปฏิรูปจากล่างขึ้นบน โดยประชาชนทั่วไปสามารถแสดงพลังและความสามารถในการร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยผ่านการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีนโยบายการศึกษาตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อให้คนไทยมีตัวเลือกนโยบายที่ดี พรรคการเมืองจำเป็นต้องเข้าใจโจทย์ปัญหาการศึกษาไทยและรับรู้แนวคิดของสังคมที่มีต่อการศึกษาและการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน ประชาชนก็ต้องมีพื้นที่สื่อสารความต้องการหรือพูดคุยกับผู้กำหนดนโยบายในอนาคต เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปสู่ความสอดคล้องของทิศทางการเปลี่ยนแปลงระดับบนและล่าง
ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน ภาคีเพื่อการศึกษาไทยจึงขอเชิญชวนตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมถกเถียงโจทย์ปัญหาการศึกษาไทยและค้นหาทางออกเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • สร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย เพื่อเป็นฐานให้ผู้ที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ไว้ใช้ในการอ้างอิงและกำหนดนโยบายของตน
  • เปิดพื้นที่การพูดคุยเรื่องนโยบายทางการศึกษาระหว่างผู้กำหนดนโยบายในอนาคตและประชาชนทั่วไป
  • สร้างความตระหนักรู้ถึงพลังและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้กับประชาชนทั่วไป

 

กำหนดการ

13.30 – 14.00 น.                        ลงทะเบียน

14.00 – 14.30 น.                        การนำเสนอสถานการณ์การศึกษาไทย ในหัวข้อ “‘3 ปัญหาเก่า’ และ ‘2 ความท้าทายใหม่’ โจทย์ที่ระบบการศึกษาไทยต้องเผชิญ”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ตัวแทนภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)

14.30 – 16.00 น.                        เสวนา “ชวนพรรคร่วมคิด พลิกห้องเรียน เปลี่ยนไทยทันโลก”

โดย ตัวแทนจากพรรคการเมือง 5 พรรค  ร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายด้านการศึกษา

16.00 – 16.30 น.                        Q&A Session

ผู้เข้าร่วมตั้งกระทู้ถามตัวแทนพรรคการเมือง