การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สู่ประเทศไทย 4.0: จากปริมาณสู่คุณภาพ

ที่มา : บทความนี้มีเนื้อหาหลักจาก “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561, รายงานการวิจัยในโครงการศึกษาการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” เสนอต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล