ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ…. (ปรับแก้ครั้งที่ 2)

เพื่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“ร่าง พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ…. “ ที่กำลังจะเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร็วๆนี้ มีเป้าหมาย  สร้างสถานศึกษานำร่องที่มีอิสระในการจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างคล่องตัว เพื่อครูมีเวลาสอน และพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มที่ ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ได้ตรงจุด
อีกทั้งสามารถขยายผลวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นๆทั่วประเทศได้ต่อไป

ทุกคนคิดเห็นต่อเรื่องนี้ และ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างไร มาร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยยกระดับพัฒนาการศึกษาไทยด้วยกัน  ผ่านการให้ความเห็น ข้อเสนอต่อ ร่าง พ.ร.บ. ฯ นี้ (อ่านร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่นี่)

คลิกแสดงความคิดเห็นที่นี่