กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย

ที่มา : รายงานผลการศึกษาจากโครงการการศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ โดยคณะวิจัยประกอบด้วย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ นางสาวเทียนสว่าง ธรรมวณิช นักวิจัยอาวุโส นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ และ นางสาวอุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนมกราคม 2561

บรรณาธิการ อุไรรัตน์ จันทรศิริ

Download