2018_12_การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี – Supanutt_Chosita