ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน – ดร.กอบศักดิ์