กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

หมายเหตุ: ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างของระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 19 มีนาคม 2562