กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการกลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อกรกฎาคม 2558 คณะวิจัยเประกอบด้วย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์ นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล นายวัรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หมายเหตุ: ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างของระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 19 มีนาคม 2562