ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการค้าและยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560