tdri logo
8 กรกฎาคม 2019
Read in Minutes

Views

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ท่อร้อยสาย กทม. … ข่าวดีเล็กๆ กับข่าวร้ายใหญ่ๆ

กทม. มี ข่าวดีคือมีการจัดระเบียบ สายไฟ สายเคเบิล ลงใต้ดิน แต่ข่าวร้ายที่ใหญ่กว่าคือ การให้สัมปทาน บริษัทเอกชนดำเนินการเพียงรายเดียวยาวหลายสิบปี จนนำไปสู่การร้องเรียนของ 6 บริษัทสื่อสารรายใหญ่

เรื่องนี้ มีเรื่องประเด็น “ผูกขาด” ที่ต้องจับตา สะท้อนปัญหาที่ไม่ใช่่แค่ในระดับ กทม. แต่รวมถึงภาครัฐไทย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์ผลกระทบการ “ผูกขาดท่อร้อยสาย” ที่จะเป็นภาระต้นทุนของประชาชน ผู้บริโภคซึ่ง “ไม่สมเหตุสมผล” และยังจะนำปัญหาอื่นตามมา

ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง โดย วิทยุจุฬาฯ x TDRI เมื่อ 2 ก.ค. 2562

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด