ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ที่มา : บทที่ 6 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ในโครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เสนอต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยมี ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หมายเหตุ: ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งใน 20 สาขาธุรกิจเป้าหมายที่ทางคณะผู้วิจัยเลือกศึกษา ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าว จัดอยู่ภายใต้บัญชี 3 [21] การทำธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
Download