2019_07_โครงการศึกษาที่มาของขยะทะเล และมาตรการการจัดการปัญหาขยะ