Workshop เติมทักษะออกแบบนิทรรศการ ช่วยคนไทยเตรียมแผนชีวิตระยะยาว

ร่วมเรียนรู้โจทย์สังคม เพื่อมองเห็นโอกาสในการเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตระยะยาว 4 ด้าน

ทักษะ การเงิน สุขภาพ และ ความสัมพันธ์

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ภายใต้ โครงการการประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากผลของการสร้างเสริมสุขภาพ

วัน       พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา      9.30  – 16.00 น. 
สถานที่ ห้องแมนดาริน ซี  โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

ทีดีอาร์ไอ  ชวนผู้สนใจมาเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตระยะยาว ด้วยการเพิ่มทักษะการออกแบบและเรียนรู้การจัดงานนิทรรศการสร้างสรรค์ บนโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม เพื่อมองเห็นโอกาสหาทางรับมือด้วยการออกไอเดียผลิตผลงาน เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยเตรียมตัวลงทุนสำหรับอนาคตทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ทักษะการเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม