ความก้าวหน้าในการรับมือ “วิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง” ของไทย

ปัญหาในสังคมมีมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควรถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับที่เท่าไหร่?

ที่ผ่านมาเรารับรู้ปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันมากขึ้น แต่อาจยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้

เพื่อปรับความเข้าใจ และเปลี่ยนพฤติกรรม รับและแก้ปัญหาอย่างถูกทาง

ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ นักวิจัยอาวุโส ด้านนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก นำผลสำรวจการรับรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของคนไทย และบทบาทภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นต่อการขับเคลื่อนเรื่องนี้ มาเล่าผ่านรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง พร้อมกับให้ข้อเสนอแนวทาง ส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 13 สิงหาคม 2562