tdri logo
การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพในสังคมอายุยืน
27 สิงหาคม 2019
การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพในสังคมอายุยืน

ที่มา : การบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพในสังคมอายุยืน โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ ดร.นฎา วะสี จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นแขกรับเชิญ ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “สังคมอายุยืน: แข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร?” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สรุปโดย กัญญาภัค เงาศรี, วรรณภา คุณากรวงศ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด