อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน?

การบรรยายเรื่อง อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน? โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สรุปโดย: กิตติพัฒน์ บัวอุบล, กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์

Download