อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน?

ที่มา : การบรรยายเรื่อง “อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน?” โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “สังคมอายุยืน: แข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร?” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สรุปโดย กิตติพัฒน์ บัวอุบล, กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์

Download